Reklamační řád

1.          Úvodní ustanovení

1.1.         V tomto reklamačním řádu naleznete údaje o vašich právech z vadného plnění a další podmínky pro uplatňování těchto práv v souvislosti se službami poskytovanými námi, spolkem Sauna Třpyt, z. s., IČO: 05976529, se sídlem Zlatníky 735/6, Obřany, 614 00 Brno, zapsaném ve spolkovém rejstříku pod sp. zn. L 22747 („Sauna Třpyt“), na základě s vámi uzavřené smlouvy o poskytování služeb.

1.2.         Jako poskytovatel služeb Sauna Třpyt odpovídá za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou je zejména to, že služby odpovídají popisu na webovém rozhraní (např. odpovídající teplota sauny).

1.3.         Práva z vadného plnění návštěvníkům nenáleží, pokud vadu způsobili, zejména porušením obchodních podmínek, návštěvního řádu a právních předpisů.

2.           Práva z vadného plnění

2.1.         Je-li vada služby odstranitelná, má návštěvník právo na odstranění vady opravou služby nebo dodáním chybějící služby, anebo na přiměřenou slevu z ceny služby.

2.2.         Je-li vada služby neodstranitelná, má návštěvník právo na přiměřenou slevu z ceny služby nebo na odstoupení od smlouvy.

2.3.         Jedná-li se o vadu, pro kterou pronajatý ručník a/nebo prostěradlo nejde řádně užívat, nebo je lze užívat jen se značnými obtížemi, má návštěvník právo, aby mu Sauna Třpyt poskytla jinou věc sloužící stejnému účelu. Po dobu, kdy návštěvník nemohl ručník/prostěradlo užívat, nebo je mohl užívat jen se značnými obtížemi, má návštěvník právo na slevu z poplatku za jejich pronájem (nájemného).

2.4.         Návštěvník sdělí Sauně Třpyt, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže návštěvník změnit bez souhlasu Sauny Třpyt. To neplatí v případě, že návštěvník žádal opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Sauna Třpyt vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li návštěvníkovi, že vady neodstraní, může návštěvník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny služby.

3.          Postup uplatnění práv z vadného plnění (reklamace)

3.1.         Návštěvník je povinen vytknout vadu (učinit reklamaci) bez zbytečného odkladu poté, co vadu mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději do 6 měsíců.

3.2.         Jde-li o vadu týkající se pronájmu ručníku a/nebo prostěradla, pro kterou nemůže návštěvník ručník/prostěradlo užívat vůbec nebo jen se značnými obtížemi, musí své právo na slevu z poplatku za jejich pronájem (nájemného) u Sauny Třpyt uplatnit do konce své návštěvy sauny (do konce doby pronájmu), jinak toto právo zanikne.

3.3.         Práva z vadného plnění (reklamaci) uplatňuje návštěvník prostřednictvím e-mailu info‌‌M‌‌saunatrpyt.cz, telefonu +420 777 118 304 nebo zasláním dopisu na adresu Sauna Třpyt, z. s., Zlatníky 735/6, Obřany, 614 00 Brno či osobně v místě poskytování služby v Brně, v části Jundrov.

3.4.         Návštěvník Saunu Třpyt informuje zejména o následujícím:

a)   označení vady, způsob projevu vady;

b)   zvolený nárok z vadného plnění;

c)   své identifikační a kontaktní údaje v rozsahu nezbytném pro vyřízení nároku.

3.5.         Náklady na uplatnění práv z vadného plnění nese návštěvník, kterému však náleží náhrada účelně vynaložených nákladů v případě uznané reklamace.

3.6.         O uplatnění a vyřízení reklamace návštěvníkům Sauna Třpyt vystaví písemné potvrzení. V případě zamítnutí reklamace je součástí potvrzení odůvodnění zamítnutí.

3.7.         Řádně uplatněné reklamace Sauna Třpyt vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s návštěvníkem nedohodne jinak.

3.8.         Návštěvníkovi nemůžou být práva z vadného plnění přiznána v soudním řízení, pokud návštěvník včas nevytkl vady vůči Sauně Třpyt.

4.           Společná a závěrečná ustanovení

4.1.         Reklamační řád je přílohou a nedílnou součástí obchodních podmínek, které v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, upravují smluvní vztah mezi Saunou Třpyt a návštěvníky.

4.2.         Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 12. 2022.