VNITŘNÍ PŘEDPIS SPOLKU Č. 1/2022

Sauna Třpyt, z.s.,

IČO: 05976529, se sídlem Zlatníky 735/6, Obřany, 614 00 Brno,

zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl L vložka 22747

(dále jen „Spolek“)

 

O PROVOZU SAUNY SPOLKU

 

Členská schůze spolku tímto v souladu s čl. VIII. stanov Spolku vydává následující vnitřní předpis.

 

Čl. I. Úvodní ustanovení

1.     Spolek je vlastníkem mobilního školícího centra, jehož součástí je i sauna pro demonstraci zdravého životního stylu v zimním období (dále jen „Sauna“).

2.     Sauna je využívána členy spolku, případně dalšími osobami uvedenými ve stanovách Spolku.

3.     Maximální kapacita sauny je 6 osob.

 

Čl. II. Sezóna a cyklus

1.     Provoz Sauny probíhá v jednotlivých sezónách. Přičemž sezóna probíhá v období od podzimu do jara následujícího kalendářního roku, tedy v rozsahu cca 6 měsíců. Přesný den zahájení a ukončení konkrétní sezóny oznámí předseda Spolku na internetových stránkách Spolku.

2.     Předseda Spolku je oprávněn rozhodnutím upravit dobu trvání konkrétní sezóny podle provozních podmínek Sauny.

3.     Členové Spolku jsou oprávněni navštěvovat a využívat Saunu v jimi vybraných cyklech dle přehledu obsazenosti Sauny, kdy jeden cyklus trvá 110 minut.

4.     V případě, že v důsledku upravené doby trvání sezóny dojde k omezení členů v návštěvě a využití sauny v jimi vybraném cyklu, mají tito členové právo na volbu náhradního cyklu dle kapacitních možností Sauny. V případě, že nebude možné zvolit jiný vhodný cyklus z důvodů naplnění kapacitních možností Sauny, mají tito členové nárok na vrácení členského příspěvku uhrazeného za návštěvu a využití sauny v takto zrušený cyklus.

5.     V případě, že v důsledku jakéhokoli důvodu na straně člena, nebude moct člen navštívit a využít saunu v jim vybraném cyklu, nemá nárok na vrácení již uhrazeného členského příspěvku za návštěvu a využití sauny. V takovém případě má člen právo na volbu náhradního cyklu dle kapacitních možností Sauny. V případě, že nebude možné zvolit jiný vhodný cyklus z důvodů naplnění kapacitních možností Sauny v dané sezóně, má tento člen právo na volbu náhradního cyklu v sezóně následující, a to i v případě, že by mu členství zaniklo před datem zvoleného náhradního cyklu. Zrušení rezervace cyklu členem s právem volby náhradního cyklu je možné provést nejpozději 48 hodin před konáním daného cyklu.

6.     Spolek je povinen vést přehled obsazenosti Sauny a zpřístupnit jej na internetových stránkách Spolku. Přesný rozpis cyklů zveřejní Spolek na internetových stránkách spolku. Stanovení rozpisu cyklů a vedení obsazenosti Sauny je v kompetenci předsedy.

7.     Předseda je oprávněn na žádost člena Spolku udělit výjimku z délky trvání jednoho cyklu, nesmí tím však omezit ostatní členy ve výkonu jejich práv.

 

Čl. III. Přihlášení uchazeče o členství

1.     Uchazeč o sezónní členství si nejdříve bezplatně založí uživatelský účet na internetových stránkách Spolku. Prostřednictvím takto založeného uživatelského účtu bude uchazeči o sezónní členství umožněno vyplnit přihlášku za člena Spolku a uhradit členský příspěvek.

2.     Současně s podáním přihlášky za sezónního člena je uchazeč oprávněn si rezervovat konkrétní volný cyklus dle rozpisu cyklů a přehledu obsazenosti Sauny.

3.     Veškeré podrobnosti ohledně přihlášení uchazečů jsou uvedeny přímo na internetových stránkách Spolku.

 

Čl. IV. Podmínky provozu sauny

1.     Podmínky provozu Sauny a podmínky návštěvy a využití Sauny jsou upraveny samostatně v návštěvním řádu, kterým se návštěvníci Sauny musí řídit. Obsluha Sauny je oprávněna požadovat dodržování veškerých pravidel návštěvy Sauny a případně vyloučit návštěvníky tato pravidla porušující.

2.     Sauna je provozována po celou dobu sezóny. Předseda nebo členové s odpovědností za provoz jsou oprávněni provoz Sauny přerušit z provozních či jiných závažných důvodů. V případě, že dojde v důsledku přerušení provozu Sauny k omezení členů, bude postupováno dle čl. II. odst. 4 tohoto předpisu.

3.     Předseda může rozhodnutím určit, že v rámci konkrétního cyklu nebude možné provést rezervaci celé Sauny jedním členem, ale Saunu budou moct navštívit jak členové, tak i veřejnost, každý samostatně za jednotnou cenu. Tato cena bude jednotlivými zájemci uhrazena při rezervaci návštěvy Sauny.

4.     Za každý vybraný cyklus, ve kterém člen navštíví a využije Saunu, je člen povinen spolu s rezervací cyklu uhradit členský příspěvek na provoz Sauny ve výši stanovené předsedou.

5.     Spolek pro všechny návštěvníky standardně zajišťuje šampony a mýdla, která jsou šetrná k životnímu prostředí, a která jsou návštěvníci Sauny povinni používat.

6.     Spolek naopak standardně nezajišťuje návštěvníkům Sauny benefity v podobě osušek a prostěradel. Návštěvníci Sauny si proto musí osušky a prostěradla obstarat sami.

7.     Výše uvedené benefity mohou být návštěvníkům Sauny poskytnuty po domluvě s předsedou. Výši členského příspěvku může předseda navýšit oproti standardní návštěvě a využití Sauny.

 

Čl. V. Závěrečná ustanovení

1.     Spolek o všech důležitých skutečnostech informuje své členy především prostřednictvím svých internetových stránek.

2.     Tento vnitřní předpis byl schválen členskou schůzí dne 25. 11. 2022.

3.     Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 1. 12. 2022.