Pravidla vedení uživatelského účtu

1.         Úvodní ustanovení

1.1.         Tyto pravidla vedení uživatelského účtu upravují právní vztahy vzniklé v souvislosti se zřízením a vedením uživatelského účtu mezi námi, spolkem Sauna Třpyt, z. s., IČO: 05976529, se sídlem Zlatníky 735/6, Obřany, 614 00 Brno, zapsaném ve spolkovém rejstříku pod sp. zn. L 22747 („Sauna Třpyt“), jako zřizovatelem a provozovatelem uživatelského účtu, a vámi jako uživateli.

2.         Zřízení uživatelského účtu

2.1.         Uživatelé se mohou bezplatně registrovat na webové stránce www.saunatrpyt.cz a zřídit si uživatelský účet.

2.2.         Při registraci je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou Saunou Třpyt považovány za správné.

2.3.         Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen chránit přihlašovací údaje před jejich zneužitím.

3.         Uživatelský účet

3.1.         Zřízením uživatelského účtu získá uživatel přístup do svého uživatelského prostředí.

3.2.         Uživatelský účet slouží zejména k podaní přihlášky k přijetí za člena spolku Sauny Třpyt. Pro podání přihlášky k přijetí za člena spolku Sauny Třpyt je vytvoření účtu nezbytné. Pro členy spolku Sauna Třpyt slouží dále uživatelský účet k rezervaci sauny a případně k další komunikaci mezi členem spolku a Saunou Třpyt.

4.         Zrušení uživatelského účtu

4.1.         Uživatelský účet je zřízen na dobu neurčitou a trvá nejméně po dobu členství uživatele ve spolku Sauna Třpyt.

4.2.         Uživatel, který je členem spolku Sauna Třpyt, nemůže po dobu členství ve spolku Sauna Třpyt svůj uživatelský účet zrušit. Ostatní uživatelé mohou svůj uživatelský účet zrušit kdykoliv jedním z následujících způsobů:

a)     oznámením na e-mail info‌‌M‌‌saunatrpyt.cz;

b)     oznámením na adresu Sauna Třpyt, z. s., Zlatníky 735/6, Obřany, 614 00 Brno.

4.3.         Sauna Třpyt může uživateli zrušit uživatelský účet pokud:

a)     uživatel podstatně poruší povinnosti pro něj vyplývající z pravidel vedení uživatelského účtu;

b)     uživateli, který je členem spolku Sauna Třpyt, zanikne jeho členství ve spolku;

c)     Sauna Třpyt přestane vedení uživatelských účtů poskytovat.

5.         Ochrana osobních údajů

5.1.         Veškeré informace o zpracování osobních údajů Saunou Třpyt najde uživatel v zásadách zpracování osobních údajů.

6.          Ustanovení pro spotřebitele

6.1.          Dojde-li mezi Saunou Třpyt a uživatelem, který je spotřebitelem, ke sporu ve vztahu k poskytování služeb a plnění smluvních vztahů, má uživatel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je uživatel oprávněn podat k České obchodní inspekci (veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz) nebo prostřednictvím online platformy Evropské unie k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (bližší informace zde). Uživatel je rovněž oprávněn podat stížnost na porušení právních předpisů Saunou Třpyt k České obchodní inspekci nebo živnostenskému úřadu. Na základě takové stížnosti může být následně proti Sauně Třpyt zahájeno správní řízení. Uvedené se netýká vztahů mezi uživatelem coby členem spolku Sauna třpyt a tímto spolkem.

6.2.         Sauna Třpyt není vázána žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).

7.         Změna pravidel vedení uživatelského účtu

7.1.         Sauna Třpyt je oprávněna pravidla vedení uživatelského účtu jednostranně měnit či doplňovat. Sauna Třpyt je povinna o změnách uživatele informovat tak, aby měli možnost se s nimi seznámit, a to nejméně 15 dnů před tím, než nabude změna účinnosti. Znění pravidel vedení uživatelského účtu je účinné dnem stanoveným v nové verzi pravidel vedení uživatelského účtu.

8.         Společná a závěrečná ustanovení

8.1.         Tyto pravidla vedení uživatelského účtu, veškeré další související právní vztahy, včetně vztahů z odpovědnosti za škodu či jinou újmu, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

8.2.         Veškeré spory vyplývající z těchto pravidel vedení uživatelského účtu, smluvních vztahů mezi Saunou Třpyt a uživateli, jakož i spory související, včetně sporů o platnost uzavřených smluv, budou rozhodovat výlučně soudy České republiky.

8.3.         Kontaktní údaje Sauny Třpyt jsou:

a)     adresa pro doručování: Zlatníky 735/6, Obřany, 614 00 Brno
b)     e-mail: info‌‌M‌‌saunatrpyt.cz
c)     telefonní číslo: +420 777 118 304

8.4.         Pravidla vedení uživatelského účtu nabývají účinnosti dne 1. 12. 2022.