Stanovy Spolku

Sauna Třpyt, z.s.

___________________________________

 

Čl. I. Název, sídlo a internetové stránky spolku

Název: Sauna Třpyt, z.s.

Sídlo: Brno

IČO: 059 76 529

Internetové stránky: www.saunatrpyt.cz

(dále také jen „spolek“)

 

Čl. II. Status spolku

(1)       Sauna Třpyt, z.s., je spolkem ve smyslu ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

(2)       Spolek je samosprávným a dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob.

(3)       Spolek je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

(4)       Spolek je vázán těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy.

(5)       Stanovy spolku jsou uloženy v úplném znění v sídle spolku.

 

Čl. III. Účel a činnost spolku

(1)       Účelem spolku je rozvoj a podpora skandinávského životního stylu, pořádání společenských aktivit svých členů a přednášková činnost se zaměřením na skandinávský životní styl.

(2)       Hlavní činností spolku je:

            a)     osvěta, propagace a šíření skandinávské kultury a životního stylu,

            b)     příprava a organizace sportovních a společenských akcí pro členy i pro veřejnost,

            c)     saunování skandinávského způsobu,

            d)     přednášky o skandinávské kultuře a životním stylu pro členy i pro veřejnost,

            e)     zvyšování fyzické zdatnosti členů spolku i veřejnosti,

            f)     výzkumná a vzdělávací činnost.

(3)       Při naplňování účelu spolku spolupracuje spolek s ostatními spolky a dalšími subjekty, a to zejména při pořádání společenských a sportovních akcí, přednášek, soutěží a podpoře spolku.

(4)       Spolek se podílí na vytváření ekonomické a materiální základny pro činnost členů spolku.

(5)       Spolek řádně pečuje o svůj movitý a nemovitý majetek.

(6)       Pro naplnění účelu spolku mohou být založeny pobočné spolky spolku, které budou oprávněny jednat vlastním jménem.

(7)       Vedlejší činností spolku je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to konkrétně:

            a)     velkoobchod a maloobchod,

            b)     pronájem a půjčování věcí movitých,

            c)      provozování kulturních, kulturně – vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,

            d)     provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.

 

Čl. IV. Členství

(1)       Členy spolku mohou být fyzické a právnické osoby souhlasící se stanovami a účelem spolku, které jsou bezúhonné, neprovinili se proti veřejnému pořádku, neprovinili se proti vnitřním předpisům spolku a spolek vůči nim neeviduje žádné neuhrazené pohledávky, které jsou po splatnosti.

(2)       Členství ve spolku je dobrovolné a nenárokové, váže se na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

(3)       Za právnickou osobu vykonává členská práva a povinnosti v daném čase pouze jedna fyzická osoba jí určená.

(4)       Rozlišují se dva druhy členství, se kterými jsou spojena různá práva a povinnosti:

            a)     členství s odpovědností za provoz;

            b)     sezónní členství.

            Mluví-li stanovy spolku o členství, členovi či členech bez upřesnění druhu, vztahuje se toto ustanovení na všechna členství a členy bez rozdílu.

(5)       Veškeří členové spolku, jejichž členství vzniklo přede dnem 31. 12. 2017, se nadále stávají členy s odpovědností za provoz.

(6)       O přijetí uchazeče za člena s odpovědností za provoz rozhoduje na základě písemné přihlášky členská schůze. Podmínkou pro přijetí uchazeče za člena s odpovědností za provoz je jeho předchozí členství ve spolku jako člena sezónního, nebo musí být uchazeč navrhnut všemi stávajícími členy s odpovědností za provoz. Členství s odpovědností za provoz vzniká dnem rozhodnutí členské schůze o přijetí uchazeče za člena s odpovědností za provoz, pokud se v rozhodnutí nestanoví jako den vzniku tohoto členství den pozdější.

(7)       Sezónní členství vzniká odesláním pravdivě vyplněné přihlášky prostřednictvím internetových stránek spolku, a to pouze při naplnění veškerých podmínek na vznik členství (zejm. odst. 1 tohoto článku). Odesláním vyplněné přihlášky současně uchazeč čestně prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky pro vznik sezónního členství. Pokud toto čestné prohlášení nebude pravdivé, platí, že členství uchazeči nevzniklo a uchazeč nemá nárok na vrácení uhrazeného členského příspěvku.

(8)       Vznikem členství v pobočném spolku nevzniká žádný druh členství ve spolku hlavním. Totéž platí i o zániku členství.

(9)       Členství zaniká:

            a)     vystoupením člena ze spolku,

            b)     vyloučením člena ze spolku,

            c)     úmrtím nebo zánikem člena,

            d)     uplynutím doby,

            e)     zrušením spolku.

(10)     Člen je oprávněn ze spolku vystoupit písemným oznámením doručeným předsedovi (dále jen „oznámení“). Členství zaniká dnem uvedeným v oznámení. Pokud člen v oznámení neurčí den zániku svého členství, zaniká jeho členství dnem, kdy bylo oznámení doručeno předsedovi spolku. Člen, který ze spolku vystoupí, nemá nárok na vypořádací podíl z majetku spolku.

(11)     Člena spolku lze vyloučit pouze rozhodnutím členské schůze, a to pro zaviněné porušení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s činností spolku nebo pro zaviněné porušení stanov spolku. Písemný odůvodněný podnět k vyloučení člena je oprávněn podat kterýkoliv člen spolku.

(12)     Uplynutím doby nezaniká členství s odpovědností za provoz. Sezónní členství zaniká uplynutím 1 roku ode dne jeho vzniku. 30 dní před uplynutím této doby si sezónní člen své členství může prodloužit o další 1 rok, a to pouze v případě, že stále splňuje veškeré podmínky pro vznik členství a ve lhůtě uhradí členský příspěvek pro následující období.

(13)     Dokladem o členství je písemné potvrzení o členství vydané na požádání předsedou.

(14)     Spolek vede neveřejný seznam svých členů. Vedení seznamu členů zajišťuje předseda.

 

Čl. V. Práva a povinnosti členů

(1)       Každý člen spolku má právo:

            a)     účastnit se členské schůze, požadovat a dostat vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se spolku či jeho činnosti,

            b)     obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

            c)     účastnit se všech akcí pořádaných spolkem,

            d)     užívat výhod člena spolku.

(2)       Každý člen spolku je povinen:

            a)     dodržovat stanovy spolku, vnitřní předpisy spolku a obecně závazné právní předpisy,

            b)     při navštěvování a využívání sauny spolku dodržovat návštěvní řád sauny a nepřetěžovat saunu,

            c)     platit členské příspěvky ve výši a splatnosti stanovené předsedou, a to jak za vznik samotného členství, tak za využití a návštěvu sauny spolku,

            d)     dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

(3)       Člen s odpovědností za provoz má dále následující práva a povinnosti:

            a)     právo hlasovat na členské schůzi,

            b)     právo předkládat členské schůzi návrhy na rozhodnutí či návrhy na volbu či odvolání orgánů spolku či jejich členů,

            c)     právo být zvolen předsedou, pokud splňuje podmínky čl. X. odst. 2 stanov,

            d)     právo v případě zrušení spolku s likvidací na podíl na likvidačním zůstatku,

            e)     povinnost svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl zvolen,

            f)     povinnost zabezpečovat provoz sauny spolku v souladu s obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy spolku a stanovami.

(4)       Sezónní člen má dále následující práva a povinnosti:

            a)     právo mít poradní hlas na členské schůzi,

            b)     právo navštěvovat a využívat saunu spolku po celou dobu sezóny vždy ve vybraný den a čas na dobu jednoho cyklu v souladu s provozní dobou sauny a vnitřními předpisy spolku,

            c)     právo navštívit a využít saunu spolku v rámci jednoho cyklu spolu s dalšími až pěti osobami, které nemusí být členy spolku, ale rovněž splňují podmínky pro vznik sezónního členství dle stanov, za což sezónní člen odpovídá spolku,

            d)     právo účastnit se všech akcí pořádaných spolkem spolu s dalšími až pěti osobami, které nemusí být členy spolku, není-li určeno jinak,

            e)     povinnost dohlížet na dodržování návštěvního řádu sauny dalšími osobami, které navštíví saunu spolku spolu se sezónním členem.

 

Čl. VI. Orgány spolku

(1)       Orgány spolku jsou:

            a)     členská schůze

            b)     předseda

 

Čl. VII. Členská schůze

(1)       Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

(2)       Členskou schůzi svolává předseda 10 dnů před jejím konáním tak, že vyvěsí pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách spolku. Členská schůze se může konat bez splnění požadavků na její svolání dle předchozí věty těchto stanov, pokud s tím všichni členové odpovědní za provoz spolku souhlasí.

(3)       Předseda rovněž zašle pozvánku na členskou schůzi všem členům odpovědným za provoz prostřednictvím e-mailu s dostatečným předstihem před konáním členské schůze na e-mailové adresy jednotlivých členů odpovědných za provoz uvedené v seznamu členů.

(4)       Členská schůze je shromážděním všech členů spolku.

(5)       Rozhodný den pro účast na členské schůzi je den konání členské schůze. Členské schůze se mohou účastnit osoby, které jsou členy spolku k rozhodnému dni.

(6)       Při hlasování na členské schůzi spolku má každý člen odpovědný za provoz jeden hlas. Hlasy všech členů odpovědných za provoz si jsou rovny. Sezónní členové mají pouze poradní hlas.

(7)       Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina všech členů odpovědných za provoz. K přijetí rozhodnutí o změně stanov, o rozpuštění spolku, o zřízení pobočného spolku a o zrušení pobočného spolku, o přijetí nového člena odpovědného za provoz a o vyloučení člena spolku je třeba souhlasu alespoň tří čtvrtin všech členů odpovědných za provoz.

 

Čl. VIII. Působnost členské schůze

(1)       Do působnosti členské schůze náleží:

            a)     rozhodování o změně stanov spolku,

            b)     projednávání výsledků činnosti spolku,

            c)     projednávání výsledku hospodaření spolku,

            d)     volba a odvolání předsedy,

            e)     schvalování rozpočtu spolku, účetních závěrek a výroční zprávy spolku,

            f)     schvalování programu spolku na další období,

            g)     rozhodování o přijetí uchazeče za nového člena s odpovědností za provoz,

            h)     rozhodování o vyloučení člena spolku,

            i)      rozhodování o zrušení spolku s likvidací a jmenování či odvolávání likvidátora,

            j)      rozhodování o sloučení s jiným spolkem,

            k)     rozhodování o založení, zrušení nebo přeměně pobočných spolků,

            l)      vydávání organizačního a jednacího řádu spolku,

            m)    rozhodování o statutárních orgánech pobočných spolků a jejich vnitřní organizaci,

            n)     rozhodování o dalších otázkách, které do působnosti členské schůze svěřuje zákon nebo tyto stanovy,

            o)     vydávání vnitřních předpisů spolku,

            p)     rozhodování o výši a způsobu odměňování členů s odpovědností orgánů spolku nebo pobočného spolku,

            q)     rozhodování o omezení práva nebo rozšíření povinnosti spojené s určitým druhem členství.

(2)       Členská schůze si může vyhradit rozhodování dalších záležitostí, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů spolku.

 

Čl. IX.

(1)       Členskou schůzi svolává předseda spolku podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne účetního období. Tato členská schůze, na jejímž pořadu jednání je zařazeno schválení roční účetní závěrky, je řádnou členskou schůzí. Ostatní členské schůze se svolávají jako mimořádné členské schůze.

(2)       Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů s odpovědností za provoz. Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolá předseda spolku náhradní členskou schůzi, která se koná nejpozději do 1 měsíce od konání původní členské schůze. Náhradní členská schůze má nezměněný program jednání a je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů s odpovědností za provoz.

(3)       Předseda svolá členskou schůzi vždy, když mu to ukládají stanovy nebo o to písemně požádá nejméně jedna třetina členů spolku, a to tak, aby se členská schůze konala do jednoho měsíce ode dne, kdy mu podle stanov vznikne povinnost svolat členskou schůzi, nebo do jednoho měsíce od doručení žádosti.

(4)       Nemá-li spolek předsedu nebo nesvolá-li předseda včas členskou schůzi, ačkoliv je k tomu povinen, je členskou schůzi oprávněn svolat kterýkoliv člen s odpovědností za provoz na náklady spolku sám.

 

Čl. X. Předseda

(1)       Předseda je statutárním orgánem spolku.

(2)       Do funkce předsedy může být volena pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná a je členem s odpovědností za provoz.

(3)       Předseda je volen na dobu neurčitou.

(4)       Předseda je povinen aktivně, zodpovědně a řádně vykonávat svěřenou funkci a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech.

(5)       Předseda zastupuje spolek navenek a jedná za něj, a to ve všech věcech samostatně.

(6)       Předseda má následující pravomoci:

            a)     řídí činnost spolku,

            b)     navrhuje rozpočet spolku,

            c)     stanovuje výši a splatnost členského příspěvku,

            d)     realizuje usnesení členské schůze,

            e)     svolává členskou schůzi a navrhuje program jejího jednání,

            f)     zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze a předkládá jí návrhy rozhodnutí,

            g)     odpovídá za řádné hospodaření spolku,

            h)     zajišťuje řádné vedení účetnictví spolku,

            i)      předkládá členské schůzi ke schválení řádnou účetní závěrku,

            j)     předkládá každoročně členské schůzi zprávu o činnosti a celkovém hospodaření spolku,

            k)     zabezpečuje vyhotovení zápisu o členské schůzi,

            l)      zajišťuje vedení seznamu členů spolku,

            m)    rozhoduje o běžných záležitostech spolku,

            n)     uzavírá jménem spolku smlouvy týkající se reklamy a další smlouvy spadající do rámce běžné činnost spolku,

            o)     rozhoduje o dalších věcech, které nejsou stanovami svěřeny jinému orgánu spolku nebo které si členská schůze nevyhradila k rozhodnutí.

(7)       Rozhodnutí předsedy jsou účinná jejich zveřejněním na internetových stránkách Spolku.

(8)       Předsedu volí členská schůze na základě návrhu některého z členů s odpovědností za provoz. Předseda může být odvolán v průběhu funkčního období ze své funkce rozhodnutím členské schůze jen za současného zvolení předsedy nového.

(9)       Předseda může ze své funkce odstoupit, a to písemným oznámením doručeným členské schůzi, již za tímto účelem svolá. Výkon funkce předsedy končí dnem, kdy se ujme funkce předseda nový.

(10)     Pokud předsedovi zanikne v průběhu funkčního období funkce a není zvolen předseda nový, svolá kterýkoli člen s odpovědností za provoz mimořádnou členskou schůzi za účelem volby nového předsedy. Do zvolení nového předsedy vykonává funkci předsedy věkově nejstarší člen s odpovědností za provoz.

(11)     Předseda je ze své funkce odpovědný členské schůzi. Při výkonu své funkce se řídí zásadami a pokyny schválenými členskou schůzí.

(12)     Podepisování za spolek se děje tak, že předseda připojí svůj podpis k napsanému či vytištěnému názvu spolku.

(13)     Předseda je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře.

(14)     Výkon funkce předsedy může být úplatný. Způsob a výši odměňování určí členská schůze spolku.

 

Čl. XI. Pobočné spolky

(1)       Spolek může zakládat pobočné spolky, jejichž cíle a činnost budou zaměřeny na jednotlivé sportovní či společenské aktivity.

(2)       Současně s rozhodnutím o zřízení pobočného spolku rozhodne členská schůze o:

            a)     názvu pobočného spolku,

            b)     sídlu pobočného spolku,

            c)     způsobu jednání za pobočný spolek,

            d)     volbě ředitele pobočného spolku,

            e)     účel pobočného spolku,

            f)     webových stránkách pobočného spolku,

            g)     dalších pravidlech pro činnost pobočného spolku.

(3)       Pobočný spolek má právní subjektivitu.

(4)       Statutárním orgánem pobočného spolku je ředitel, který je volen a odvoláván členskou schůzí hlavního spolku.

(5)       Na působnost, pravomoc, povinnosti a způsob jednání, jakož i na podmínky pro výkon funkce ředitele se obdobně užijí ustanovení uvedená v těchto stanovách pro předsedu, zejm. čl. X. těchto stanov.

(6)       Není-li činnost a/nebo fungování pobočného spolku upraveno ve vnitřním předpise pro pobočný spolek, použijí se přiměřeně ustanovení těchto stanov upravená pro hlavní spolek.

 

Čl. XII. Zásady hospodaření

(1)       Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

(2)       Zdroji majetku jsou zejména:

            a)     prostředky získané vlastní činností spolku,

            b)     dary a příspěvky přijaté od právnických a fyzických osob,

            c)     sponzorské příspěvky,

            d)     výnosy z majetku spolku,

            e)     povinné a dobrovolné členské příspěvky,

            f)     dotace a granty.

(3)       Majetek spolku slouží k naplňování cílů spolku a na pokrytí nákladů spojených s činností spolku. Hospodaření spolku nesměřuje k dosažení zisku.

(4)       Za hospodaření spolku odpovídá předseda, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

(5)       Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.

(6)       Spolek vede účetnictví v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy. Za vedení účetnictví odpovídá předseda.

(7)       Po skončení účetního období, nejpozději však do 3 měsíců, zabezpečí předseda sestavení účetní závěrky.

 

Čl. XIII.

(1)       Spolek odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem.

(2)       Členové spolku neručí za závazky spolku.

(3)       Předseda spolku, který způsobil spolku porušením právních povinností při výkonu působnosti předsedy škodu, odpovídá za tuto škodu. Způsobil-li předseda škodu při plnění pokynu členské schůze, odpovídá za tuto škodu jen v případě, že pokyn členské schůze byl v rozporu s právními předpisy.

 

Čl. XIV. Zrušení spolku

(1)       Spolek se zrušuje:

            a)     dobrovolným zrušením,

            b)     sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze,

            c)     pravomocným rozhodnutím soudu o jeho zrušení.

(2)       Zaniká-li spolek, provede se likvidace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi osoby, které byly členy s odpovědností za provoz ke dni rozpuštění spolku rovným dílem.

 

Čl. XV.

(1)       Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí spolku dne 25. 11. 2022.