OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.         Úvodní ustanovení

1.1.         Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy založené smlouvou o poskytování služeb mezi námi, spolkem Sauna Třpyt, z. s., se sídlem Zlatníky 735/6, Obřany, 614 00 Brno, IČO: 05976529, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 22747 („Sauna Třpyt“), jako poskytovatelem služeb, a vámi jako návštěvníky námi provozované říční sauny.    

1.2.         Součástí obchodních podmínek je návštěvní řád, který je návštěvník při návštěvě sauny provozované Saunou Třpyt povinen respektovat.

1.3.         Součástí obchodních podmínek je také reklamační řád, v němž jsou uvedeny informace o návštěvníkových právech z vadného plnění a postup pro jejich uplatnění (reklamaci).

2.         Nabízené služby

2.1.         Sauna Třpyt je provozovatelem říční sauny Třpyt nacházející se v Brně, v části Jundrov.

2.2.         Ve stanovených hodinách je sauna vyhrazena veřejnosti. Sauna Třpyt v těchto hodinách nabízí návštěvníkům návštěvu a využívání sauny.  

2.3.         Maximální kapacita sauny je 6 osob. Konkrétní termíny k návštěvě sauny jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní www.saunatrpyt.cz.

2.4.         Sauna Třpyt návštěvníkům za příplatek nabízí také pronájem ručníků a prostěradel.

2.5.         Prezentace služeb na webu je informativního charakteru a nejedná se o návrh Sauny Třpyt na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/20012 Sb.,  občanského zákoníku (dále jen „občanského zákoníku“).

3.         Uzavření smlouvy o poskytování služeb

3.1.         V případě zájmu o návštěvu a využívání sauny návštěvník telefonicky kontaktuje Saunu Třpyt na telefonní číslo uvedené na webu. Pověřená osoba návštěvníka informuje o volné kapacitě sauny. Návštěvník pověřené osobě sdělí, v jakém termínu chce saunu navštívit. Pokud bude vybraný termín volný, vznikne návštěvníkovi nezávazná rezervace.

3.2.         Návštěvník se v zamluveném dni a čase dostaví do sauny provozované Saunou Třpyt a na místě zaplatí cenu za návštěvu a využívání sauny. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena v okamžiku zaplacení ceny.

4.         Cena za poskytnutí služby a platební podmínky

4.1.         Cenu za návštěvu a využívání sauny zaplatí návštěvník na místě. Sauna Třpyt umožnuje platbu:

a)     v hotovosti.

4.2.         Cena za návštěvu a využívání sauny je vždy určena aktuálním ceníkem dostupným na webu

5.         Návštěva sauny

5.1.         Návštěvníkovi bude po uhrazení celé ceny za návštěvu a využívání sauny umožněn vstup do sauny.

5.2.         Návštěvník může saunu využívat pouze v den a v čase, který si zaplatil. Po vypršení určeného času musí saunu opustit.

5.3.         Návštěvníkovi, který si také zamluvil pronájem ručníku a prostěradla, bude ručník a prostěradlo předáno při vstupu do sauny. Návštěvník je povinen je při odchodu v neponičeném stavu vrátit.

5.4.         Návštěvník je povinen dodržovat při návštěvě a využívání sauny návštěvní řád, který je vyvěšen v prostorách sauny a je také k dispozici na webu.

6.         Práva z vadného plnění

6.1.         Práva z vadného plnění a jejich uplatňování se řídí reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Při uplatňování práv z vadného plnění bude Sauna Třpyt postupovat v souladu s tímto reklamačním řádem.

7.         Ochrana osobních údajů

7.1.         Veškeré informace o zpracování osobních údajů Saunou Třpyt najde návštěvník v zásadách zpracování osobních údajů.

8.         Ustanovení pro spotřebitele

8.1.         Návštěvník bere na vědomí, že mu nenáleží právo na odstoupení od smlouvy uzavřené spotřebitelem za použití prostředků komunikace na dálku, jelikož jde o služby využití volného času v předem stanoveném termínu (ve smyslu § 1837 písm. j) občanského zákoníku).

8.2.         Dojde-li mezi Saunou Třpyt a návštěvníkem, spotřebitelem, ke sporu, má návštěvník právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je návštěvník oprávněn podat k České obchodní inspekci (veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz) nebo prostřednictvím on-line platformy Evropské unie k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (bližší informace zde).

9.         Obecná ustanovení

9.1.         Tyto obchodní podmínky, smluvní vztahy mezi Saunou Třpyt a návštěvníky a veškeré další související právní vztahy, včetně vztahů z odpovědnosti za škodu či jinou újmu, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

9.2.         Veškeré spory vyplývající z těchto obchodních podmínek, smluvních vztahů mezi Saunou Třpyt a návštěvníky, jakož i spory související, včetně sporů o platnost uzavřených smluv, budou rozhodovat výlučně soudy České republiky.

9.3.         Kontaktní údaje Sauny Třpyt jsou:

a)     adresa pro doručování: Zlatníky 735/6, Obřany, 614 00 Brno
b)     e-mail: saunatrpyt‌‌M‌‌gmail.com
c)     telefonní číslo: +420 777 118 304

9.4.         Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 12. 2022.